Népszava, 1914

Kitiltják a Népszavát a frontról és a katonai kórházakból

Címkék
Népszava, sajtó

Egy hónap alatt, 1918. augusztus 10. és szeptember 11. között három terjedelmes cikket is közölt a Népszava arról, hogy a katonai hatóságok (a Monarchia főparancsnoksága, az Armeeoberkommando, AOK) korlátozza a lap terjesztését a fronton, sőt még a katonai kórházakban is. A Népszava két azonos című írásában – „Unzulässig, retour!” – augusztus 10-én és szeptember 1-jén is a katonai hatóságok által használt kifejezést idézte címében: „Tilos, vissza!”. A hatóságok ezzel a „megbélyegzéssel” küldték vissza a szerkesztőséghez a lapokat, és ezt is csak jó esetben tették, mert sokszor állítólag még a fronton megsemmisítették az újságot. A Népszava szeptember 11-én arra figyelmeztetett, hogy hiába teszi ezt az AOK, nem fogja tudni megváltoztatni a szocialista, szociáldemokrata nézeteket képviselő aktivisták álláspontját. Sőt inkább szítja a helyzetet a mostani eljárás. Már augusztusban leszögezte a lap, hogy „Először: A Népszavát megölni nem lehet, már csak azért sem, mert a fronton levő és lapjuktól megfosztott elvtársaink ezrei helyett itthoni új hívek ezrei csatlakoznak táborunkhoz. Másodszor: A fronton levő elvtársaink világnézetét, politikai és gazdasági fölfogását a Népszava kitiltásával egyáltalában nem lehet megváltoztatni. Harmadszor: A tömérdek szocialista katona hangulatára éppenséggel nem lehet kedvező hatása a Népszava kitiltásának.” A hatóságok azonban nem igazán voltak „fogadókészek” a lap érveire, amely szeptember 11-én immár a második budapesti újságíró-szervezet kiállását idézte a szociáldemokraták orgánuma mellett. Szeptember 1-jén már közölték ugyanis a „Budapesti Napilapok Szindikátusa” állásfoglalását a Népszava kitiltása miatt, a „Politikai Napilapok Képviselete” pedig szeptemberben biztosította támogatásáról a szociáldemokrata lapot.

Felhasznált irodalom:
„Unzulässig ,retour!” = Népszava, 1918. augusztus 10.
„Unzulässig, retour!” = Népszava, 1918. szeptember 1.
A Népszava kitiltása a frontról = Népszava, 1918. szeptember 11.

Készítette: Szegő Iván Miklós

 

Népszava, 1918. szeptember 11.
A Népszava kitiltása a frontról

Szeptember 1-jei számunkban közöltük a „Budapesti Napilapok Szindikátusa” erélyes állásfoglalását az ellen a sérelmes rendelet ellen, amellyel a Népszavát a frontról, kórházakból és egyéb katonai intézményekből kitiltották. A budapesti napilapok másik érdekképviselete, a „Politikai Napilapok Képviselete”, tagjainak távolléte folytán csak most jutott abba a helyzetbe, hogy a Népszava kitiltása ügyében állást foglalhasson. Ez a testület, mint „Az Est” és a „Magyar Hírlap” közli, a következő határozatot hozta:
A Politikai Napilapok Képviselete legutóbbi ülésén tárgyalta a Népszavá-nak hozzáintézett bejelentését, amely közölte, hogy egyes tábori postahivatalok és tábori kórházak a Népszava lappéldányait megsemmisítik, visszatartják vagy megjegyzés nélkül visszaküldik. Ez ellen a jogtalan, önkényes és a gondolatok szabadságát legflagránsabban sértő eljárás ellen, amelyet egyes tábori postahivatalok és kórházak a legtöbb más fővárosi, itthon már megcenzúrázott újsággal szemben is elkövetnek, a Politikai Napilapok Képviselete fölháborodással tiltakozik. A Népszava sérelmét az egész sajtó sérelmének tekinti és a terjesztés szabadságának e lábbal tiprása ellen a legerélyesebb eszközökkel fog védekezni. A miniszterelnökhöz fölirattal fordul, kérve, hogy a hadsereg-főparancsnokságnál és a hadügyminisztériumnál járjon el a jogtalanul sértő és károsító visszaélés haladéktalan megszüntetése érdekében. Egyben fölhívja a parlamentet is, hogy ellenőrzési jogát és kötelességét a sajtószabadság megvédése érdekében ez irányban is erélyesen gyakorolja.
Ezek után most már várjuk a kormány gyors és erélyes intézkedését. Az illetékes tényezők vegyék tudomásul, hogy a munkásság nem hajlandó eltűrni, hogy egyetlen napilapját kitiltsák a frontról és a katonai intézményekből, amikor minden más lapnak, az emberbutítást tervszerűen űző és tajtékzó dühvel mocskolódó keresztényszociális sajtótermékeknek is szabad útjuk van a katonákhoz!