Magyarország

Visszakapják-e a bevonult egyetemisták a tandíjat?

Címkék
oktatás

A magyar egyetemisták jelentős része bevonult az első világháború kitörését követően, a hallgatói összlétszám ennek köszönhetően felére, 55,3%-kal csökkent az 1913/1914-es és az 1917/1918-as tanév között. Felmerült azonban a kérdés, hogy mi történjen a hadba vonult hallgatók már befizetett tandíjával – az egyetemi tanulmányokért ugyanis fizetni kellett a korban (meg kell említenünk, hogy szociális és tanulmányi alapon a tandíjfizetés kötelezettsége alól mentességet is lehetett szerezni). A Budapesti Egyetem rektora, az irodalomtörténész Beöthy Zsolt 1915 decemberében közzétett hirdetményében – amint arról a Magyarország 1915. december 27-i száma is hírt adott – a következőképp igyekezett megoldani a problémát: azok a hallgatók kezdeményezhetik befizetett tandíjuk visszafizetését, akik a szemeszter elején, még október 31. előtt bevonultak. A szabályozás azonban kivételt tett az önkéntesekkel, akik bevonulási idejüktől függetlenül igényt tarthattak tandíjuk visszatérítésére.

Felhasznált irodalom:
Bevonult egyetemi ifjak tandíjának visszafizetése = Magyarország, 1915. december 27.

Készítette: Csunderlik Péter

Magyarország, 1915. december 27.
Bevonult egyetemi ifjak tandíjának visszafizetése

Beöthy Zsolt, a m. kir. tud. egyetem rektora hirdetményt tesz közzé, amelyben a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletéhez képest értesíti az egyetemi hallgatóságot, hogy azon egyetemi polgárok (ideértve a rk. hallgatói minőségben beiratkozott I. éves gyógyszerésznövendékeket is), kik ez év október 31-e előtt vonultak be tényleges katonai szolgálatra, valamint az önkéntesen bevonultak – utóbbiak a folyó tanfélév alatt történt bevonulás időpontjára való tekintet nélkül – kérelmezhetik a Rector Magnificustól a folyó tanfélévre befizetett tandíjak visszatérítését. Azon egyetemi hallgatók, kik tényleges fegyveres szolgálatukat folyó évi október hó 31-e után kezdették még, valamint a kórházi helyettes szolgálatot végző negyed- és ötödéves orvostanhallgatók a folyó tanfélévére befizetett tandíjaik visszatérítésére nem számíthatnak. Csak azokat a szabályszerűen felszerelt kérvényeket veszik érdemleges tárgyalás alá, amelyek legkésőbb az 1915-1916. tanév végéig nyújthatnak be.