Polányi Cecil ifjúkori portréja

Detektívek Cecil mama nyomában

A kémkedés gyanúja gyakran merült fel olyan személyiségekkel kapcsolatban, akik a hadban álló ellenséges országokban születtek vagy onnan érkeztek, ráadásul kapcsolatban álltak baloldali társadalmi szervezetekkel, személyekkel. Tipikus példa erre özv. Polányi Mihályné Wohl Cecília esete.

A háború jócskán megnövelte a Budapesti Magyar Királyi Államrendőrség munka- és hatáskörét. A békeidőben szokásos feladatok tipikus háborús ügytípusokkal – élelmiszeruzsora, a hadseregszállítással kapcsolatos korrupciós ügyek, a hadikórházak élelmezésével, a hadi jótékonysággal és hadisegéllyel, katonai felmentéssel járó visszaélések, csalások – bővültek. A munka jelentős része azonban az ún. „praeveniáló” [megelőző] felderítésből állt, amely elsősorban „az idegenek, a gyanús egyének” megfigyelésére és a kémkedés megakadályozására irányult.1 Ahogyan az éves jelentés fogalmazott: „Az ország határain túl viaskodó fegyveres harcnak bent az országban is van néma mása. Titkos aknaharc az, amely settenkedve jár orvul ásott utakon… álcázott ellenségek s árulók lépkednek azokon.”2 A fokozott diszkréciót igényelő munkának gyakran még „aktaszerű nyoma” sem maradt „a dolgok természeténél fogva”.3 Szerencsénkre azonban néhány eset dokumentumai – még ha csak fogalmazvány-másolatok is – fennmaradtak Révész Mihály újságíró gyűjteményében.4 Annak ellenére, hogy Révész ezeket saját érdeklődésének megfelelően gyűjtötte ki kutatómunkája során, jellemzőeknek is tekinthetjük.

Tipikus példa erre özv. Polányi Mihályné Wohl Cecília esete. Nem véletlen, hogy ez a különleges asszony a rendőrség látókörébe került. Vilnában5 született, apja felvilágosult tudós rabbi volt, aki lányának a tanulás és olvasás iránti olthatatlan vágyát – a szokások ellenére – támogatta. Cecilt az érettségit követően Bécsbe küldték tanulni, állítólag azért, hogy a könnyen lelkesedő leányt megóvják az orosz forradalmi eszméktől. Ez csak részben sikerült, mert szoros barátságot ápolt Samuel Klatschkoval, legjobb barátnője férjével, aki a Bécsben élő emigráns orosz forradalmárok egyik legfőbb támogatója volt.6 18 évesen ment férjhez Pollacsek Mihály vasútépítő mérnökhöz, 30 évesen már hat gyermekük volt: Laura, Adolf, Károly, Zsófia, Mihály és Pál.7 Közülük hárman tudományos pályát választottak, Károly és Mihály világhírnevet is szerzett. Laura a pedagógia- és a könyvtártudomány területén lett ismert, Adolf jogásznak indult, majd sikeres üzletember lett. Nemcsak a géneknek, hanem szüleik következetességének és pedagógia módszereiknek is köszönhették mindazt, amit elértek. 8

Cecilt gyermekei modern nevelésétől kezdve saját ambícióinak magvalósításáig hatalmas tudásvágy és tettvágy jellemezte. Miután a család Pestre költözött, Cecil, akit később Cecil mamának neveztek, zajos társadalmi életet élt, szalont nyitott, ahol az értelmiség színe-java megfordult. Jászi Oszkár is megemlékezett ezekről az összejövetelekről és a háziasszonyról: „A fogalommá, sőt szimbólummá vált Tante Cecile”-ről: „A Cecile mama körének nem csak budapesti, de bizonyos fokig nemzetközi hírneve volt, és olykor külföldi gondolkozók is meglátogatták, hogy a magyar extrém tanok levegőjét megismerjék.”9 Mindemellett részt vett a Társadalomtudományi Társaság életében, sikeres előadó volt.10 Cikkeket írt a Neues Pester Journalnak és a Volksstimmének, érdekelte a freudi pszichoanalízis is. Gyermekei révén kapcsolatba került a galileistákkal.11 1912-ben leánylíceumot alapított, melynek célja a fiatal hölgyek általános műveltségének megalapozása és megismertetése a tudomány új eredményeivel.12 Kiterjedt levelezést folytatott.

Megfigyelését a budapesti katonai parancsnokság vezérkari osztálya 1917. július 24-én rendelte el. Átiratban kérte a Budapesti Főkapitányt, hogy Pollacsek-Polányi Cecília „előéletére, politikai megbízhatóságára, családi viszonyaira” vonatkozó minden adatot szigorúan bizalmasan és lehetőleg minél előbb nyomoztasson ki.13 A megfigyelés során azonban terhelő adatot nem találtak, ezért a figyelés beszüntetéséről és eredménytelenségéről 1917. december 10-én értesítették a katonai parancsnokság vezérkari osztályát.14 Bár a jelentést készítő detektív alapos munkát végzett, túl sok konkrét információt nem sikerült összegyűjtenie, de el kell ismerni, hogy néhány igen találó megjegyzést tett. Például rátapintott Cecil mama életének egyik igen érzékeny pontjára, gyermekeivel való viszonyának ellentmondásosságára.15 Az viszont valószínű, hogy nemcsak családja viselte nehezen az asszony hangulatváltozásait, színes és elsöprő egyéniségét, de az őt követő detektívek is nehezen tudtak lépést tartani vele. 1939-ben Sós Aladár egykori galileista, fiainak barátja búcsúztatta Cecil mamát: „Diákkorunkban otthonod volt az otthonunk, és kiválóan tehetséges gyermekeid a testvéreink… Mi elfáradtunk és elszürkültünk. Te friss és színes maradtál.”16

 

Közli: Zalai Katalin

 

Polányi Cecil idős korában
Polányi Cecil idős korában

 

A budapesti m. kir. államrendőrség jelentése

 

1917. évi szeptember hó 14.

A cs. és kir. katonai parancsnokság vezérkari osztályának 1704/res 1917 számú megkeresésére a puhatolást lefolytattam.17 Melynek során bizalmasan megállapítottam, hogy a megkeresésben jelzett nő özv. Polányi Mihályné sz. Wohl Cecília vilnai szül. (Oroszország) 1863, izr., özv. nyelvtanárnő, aki II., Ákos u. 16. II. emeleten lakik, s eltartásáról fiai gondoskodnak, de értesülésem szerint neki magának is van vagyona.

Özv. Polányiné jelenleg – állítólag – Siófokon nyaral, itten tartózkodása alatt sűrűn keresik fel fiatal nők, akikkel 1-2 órai otthoni időzés után távozik hazulról. Bizalmas értesülésem szerint Polányiné nagyon szereti a mulatós, kikapós nőt játszani s sokszor megtörténik, hogy éjszaka 1-2 órakor jön gyalog, kocsin egyedül haza. Ilyenkor azt mondja, hogy színházban vagy mulatóban időzött. Polányiné különben erős és agresszív nő, ki nagyon sok férfias tulajdonsággal rendelkezik, amilyen például a szokatlan akaratereje és erélyessége, erős termete, családja inkább fél tőle, mint szereti.

Amint ez ideig bizalmasan megállapítottam, nevezett sokfelől kap levelet külországokból is, mint Ausztriából, a levélírók azonban tanítványai voltak.

Egyébként puhatolásom során Polányiné ellen oly terhelő adatot nem sikerült beszereznem, amely azt bizonyítaná, hogy nevezett kémkedéssel foglalkozna, mindazonáltal nevezettnek levelezését figyelemmel fogom kísérni s eset adtán jelentést fogok tenni.18

Nánássy [László] kmft. [Kucserák]19

PIL 721. f. 1/529. ő. e. 175. l. Géppel írt fogalmazvány másolata.

1 Jelentés a Budapesti Állam Rendőrség 1915. évi működéséről. Bp., 1916. 160–164., 197.

2 Jelentés a Budapesti Állami rendőrség 1914. évi működéséről. Bp., 1915. 188–189.

3 Jelentés a Budapesti Állami rendőrség 1917. évi működéséről. Bp., 1918. 42–43. A Magyar Királyi Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának fennmaradt levéltári iratai Budapest Főváros Levéltárában találhatóak.

4 PIL 721. f. 1/529. ő. e. 1–102.

5 Ma Vilnius, Litvánia fővárosa. Litvánia a 18-20. században időnként Lengyelországhoz, de többnyire Oroszországhoz, ill. a Szovjetunióhoz tartozott. 1991 óta független, önálló állam.

6 Klatschko, Samuel (1851–1914) orosz származású szocialista. 1880-ban telepedett le Bécsben. Egy szabadalmi iroda fordítója, később társtulajdonosa. 1905-től az osztrák Szociáldemokrata Párt tagja. Szabó Ervinnek 1898-tól atyai barátja. = Vezér Erzsébet: Írástudó nemzedékek. A Polányi család története dokumentumokban. 1986. 7.

7 1904-ben a gyermekek Polányira magyarosították nevüket. Pollacsek Mihály haláláig megtartotta eredeti nevét. Cecilt ennek ellenére mindenki Polányinénak nevezte, bizonyára gyermekei után.

8 Cecil gyermekeinek, unokáinak életét is részletesen ismerteti Vezér Erzsébet id. mű. 12-25., Czeizel Endre: Tudósok, gének, dilemmák. Bp. 2002.

9 Jászi Oszkár publicisztikája. Válogatás. Válogatta, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Litván György, Varga F. János. Bp., 1982. 558–559.

10 Huszadik Század köré csoportosuló Társadalomtudományi Társaság 1901 és 1919 között működött. Tagjai publikációikkal, előadásaikkal sokat tettek a közgondolkodás korszerűsítéséért.

11 Fia, Polányi Károly a Galilei Kör első elnöke volt.

12 Az előadók névsora impozáns: Benedek Marcell, Bölöni György, Berény Róbert, Dienes Pál és Valéria, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Varga Jenő stb.

13 PIL 721. f. 1/529. ő. e. 74.

14 PIL 721. f. 1/529. ő. e. 76.

15 A Polányi család és a pszichoanalízis kezdetei c. tanulmányában. = Erős Ferenc-Lénárd Kata-Bókay Antal (szerk.): Typus Budapestiensis – Tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról. Bp., 2008. 15-52.

16 Vezér Erzsébet id. mű. 11.

17 PIL 721. f. 1/529. ő. e. 74.

18 PIL 721.f. 1/529. 76.

19 Olvashatatlan aláírás.