Népszava, 1914

Az esti Népszava

Címkék
Népszava

1914. november 23-án jelent meg először a Népszava esti kiadása: néhány oldalas, olcsó lap a legfrissebb hírekkel. Szerkesztője Révész Mihály volt, aki így emlékezett vissza az újságra: „Az esti lapot meg kellett teremteni, mert a pártkörök és az olvasók tömegei (különösen a fővárosból és a főváros közvetlen környékéről, a hadfölszerelés üzemeiből) erősen sürgették, az emberek szomjasak voltak a háborús hírekre és különösen a hivatalos harctéri jelentést várták erősen, nem is győztek reggelig várni. Az esti Népszava a délutáni órákra, a munkavégzés idejére adta a legfrissebb híreket, de adott politikát, szocialista agitációt is, – egyik legodaadóbb munkatársa a reggeli lap egyik legkiválóbb publicistája, Somogyi Béla, a lap későbbi szerkesztője volt. Bulvárlapnak kellett lennie a kis Népszavának, két fillérért adták. A háború második esztendejének tavaszán azután már nem várták olyan mohón a Hőfer-eket (a főhadiszállás hivatalos jelentéseit), mint még negyedévvel előbb is, – a kis lapot be kellett szüntetni.”
A Népszava esti kiadásának története így kevesebb mint négy hónapig, 1915. március 14-ig tartott.

A Népszava esti lapja = Népszava, 1914. november 19.
A Népszava esti lapja. Kétfilléres kiadás = Népszava, 1914. november 24.
Révész Mihály: A Népszava története. Budapest, 1930.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1914. november 19.

A Népszava esti lapja

A háborús események foglalják le most mindenkinek a figyelmét. Az itthon maradottak közül mindenkinek ott küzd a harctéren valamelyik rokona, barátja vagy ismerőse és így érthető kíváncsisággal, feszült érdeklődéssel várják a munkások százezrei is a harctérről érkező híreket.

A reggeli lapok egymagukban már nem tudják kielégíteni a közönség lázas érdeklődését. Mindenki már este akarja tudni a nap eseményeit és ennek tulajdonítható, hogy a munkások ezrei a polgári lapokat vásárolják, azokat a lapokat támogatják, amelyek a munkások dolgaival nem törődnek semmit.

Ez az állapot több szempontból káros. Helytelen elsősorban azért, mert a munkásoknak még a háborús állapotok közepette is meg vannak a saját külön érdekeik, amelyekért állandóan küzdeniük kell. A polgári lapok ilyesmivel nem foglalkoznak, sőt számos esetben egyenesen ellentétbe helyezkednek a munkások jogos követeléseivel. Másrészt számolni kell azzal is, hogy a polgári lapok óriási módon megadóztatják a munkásokat, mert rendes lapot hat fillérnél olcsóbb árban nem lehet megszerezni.

A szociáldemokrata párt vezetősége ezeket a szempontokat figyelembe véve elhatározta, hogy a Népszavát ezentúl mindennap esténként is megjelenteti, oly módon, hogy azt minden munkás megszerezhesse. A Népszava esti lapját mindenki két fillérért szerezheti majd meg. A Népszava esti lapjának olvasói ezért a két fillérért minden hírt megtalálnak majd lapjukban.

A Népszava esti lapja érdekes, változatos és föltétlenül megbízható lesz. Hírszolgálata olyan lesz, mint a drágább lapoké, azzal a különbséggel, hogy ez a lap teljesen a munkásoké lesz, és a Népszava reggeli lapjához hasonlóan állandóan szót emel a munkások érdekeiért és lankadatlan kitartással harcol majd a háború uzsorásai ellen, akik a nép élelmezését megdrágítják, akik az általános nyomorúságot elviselhetetlenné teszik.

A Népszava esti lapja a szociáldemokrata agitációnak megbecsülhetetlen eszköze lehet, ha a munkásoknak nagy tömegei vásárolják. A reggeli Népszavát csak az öntudatosabb munkásrétegek veszik. Tízezrével vannak olyan munkások, akik az olcsóbb polgári lapokat vásárolják, azokat a lapokat, amelyek gyűlölettel és megvetéssel beszélnek a munkásokról. Ha ezeket a tömegeket rászoktatják arra, hogy az esti Népszavát olvassák, akkor a reggel megjelenő Népszavának előfizetői is ezrekkel fognak szaporodni és a munkásmozgalom ilyen módon számos új harcost nyer.

Ezért arra kérjük elvtársainkat, hogy az esti lap terjesztésére minden lehetőt megtegyenek. A gyárakban és műhelyekben agitálni kell a lap érdekében, követelni kell azt a tőzsdékben és a rikkancsoknál, a borbélynál, a kávéházban és vendéglőkben.

Azon kell dolgoznunk, hogy a munkások csak a saját lapjukat olvassák, csak azt a sajtót támogassák, amely az ő érdekeiket képviseli. Ennek a célnak elérésére a leghatásosabb eszköz a kétfilléres Népszava terjesztése. A Népszava esti lapja módot ad arra, hogy a polgári lapokat kiküszöböljük a munkások közül, ez a lap lehetővé teszi, hogy a munkásmozgalom érdekében az eddiginél nagyobb erővel dolgozhassunk.

Népszava, 1914. november 24.

A Népszava esti lapja. Kétfilléres kiadás

A Népszava keddi számához olvasóink részére mellékeljük az esti kiadás első számát, amely hétfőn este több mint 60000 példányban fogyott el a főváros utcáin. Meg kell állapítanunk, hogy a főváros közönsége olyan tüntető szeretettel fogadta az este megjelenő Népszavát, hogy még a legvérmesebb reménységek is valóra váltak. Különösen a munkások örültek a tetszetős formájú, tartalmas és olcsó lapnak. Ott, ahol a rikkancsok idejében voltak a gyárak előtt, az utolsó példányig eladták a lapokat. Egyetlen hadfölszerelési gyár előtt 700 példány fogyott el és ennyi csupán azért, mert nem volt több.

Az utcákon is megrohanták a rikkancsokat. Volt olyan is, aki négyszer-ötször jött be újabb lapokért és már most is bizonyos, hogy mire a munkások mindenhol hozzájuthatnak a laphoz, elérjük a kitűzött célt: hogy olcsó pénzért komoly, megbízható lapot adjunk a munkások kezébe.

A Népszava esti lapja nem azért jelent meg, hogy az este megjelenő polgári lapoktól elhódítsa a polgári vevőket. Ez a lap nem nyerészkedésre alakult vállalat, hanem egy, a munkások érdekében kiadott orgánum. A háború eseményeit a munkások ezrei is lázas türelmetlenséggel várják és ezért eddig, akarva – nem akarva, a drága polgári esti lapokat vásárolták. Ezt akarjuk megszüntetni. A munkásoknak most minden fillérre szükségük van, tehát gondoskodni kellett arról, hogy olcsón jussanak a legújabb hírekhez.

A Népszava esti lapjának első számából olvasóink meggyőződhetnek, hogy ez a lap nem szenzációkat akar adni, hanem gyors, megbízható értesüléseket. Az első számban is benne van minden olyan fontos hír, amit a 6 és 12 filléres esti lapok hoznak, sőt még olyan fontos események is, amelyről ezek a lapok nem adhattak értesítést.

Egyedül a pontos hírszolgálattal, az eseményeknek szociáldemokrata bírálatával és a munkások érdekeinek védelmezésével akarjuk a lapot elterjeszteni. Reméljük, hogy elvtársaink buzgó agitációval előmozdítják a Népszava esti lapjának sikerét. Minden rikkancstól követelni kell az este megjelenő Népszavát. Ha a polgári lapvállalatok eltiltják rikkancsaiknak a mi esti lapunk árusítását, akkor elvtársaink ne engedjék meg a gyárak előtt a polgári esti lapok árusítását sem. A Népszava esti lapjára nem lehet előfizetni, tehát ki kell harcolnunk azt, hogy minden rikkancs szabadon árusíthassa a mi lapunkat is.

Vidéki elvtársaink máris beigazolták, hogy komolyan foglalkoznak esti lapunk elterjesztésével. Számos városból táviratilag kétszer-háromszor annyi példányt rendeltek, mint amennyit a kiadóhivatal küldeni akart. Így a Népszava esti lapja a legkedvezőbb körülmények között indult el hódító útjára és remélhetőleg nemsokára nélkülözhetetlen olvasmánya lesz a munkások százezreinek.