Latinca Sándor levele feleségéhez, PIL

Felgyűlt indulat – frontélmények az Isonzónál

Latinca Sándor is végigszolgálta a nagy háborút. Az olasz, majd a keleti fronton harcolt, sok szenvedést átélt, és még többet látott. A harctérről írt leveleinek hangneme egyre komorabb, a megpróbáltatások eleinte még vallásos illúziókkal telt leírását fokozatosan a fennálló rend elleni indulat váltotta fel.

Latinca Sándor rövid és tragikus életutat járt be 1919. szeptember 16-ig, amikor 33 éves korában a Prónay-különítmény elhurcolta a kaposvári fogházból és kivégezte.1
1886-ban, Aradon született görögkeleti vallású családban, lakatosnak állt, de ennél többre vágyott. Előbb a lippai állami felsőkereskedelmi iskolát végezte el, majd a németországi Mitterweidában műszaki főiskolán tanult nyolc hónapot.2 Közben utazott is. Tizenkilenc évesen még kelet felé vette az irányt, Romániába és az Oszmán Birodalomba, öt évvel később már Németországban és Franciaországban járt, ahol a szocializmussal is megismerkedett.
Hazatérve, 1910-ben lett a szociáldemokrata párt tagja és belépett a Vas- és Fémmunkások Szakszervezetébe is. Ekkor már újságírással foglalkozott, egy ideig még a Sebők Gyula vezette fővárosi sajtóiroda parlamenti tudósítója is volt.
Érettségizett, tehát úriembernek számított, aki az egyéves önkéntesi tanfolyam elvégzését követően potenciális katonatiszt lett. A világháború kitörésekor az aradi 33. közös gyalogezredhez vonult be, de hamarosan egy műszaki (vasúti) ezredhez vezényelték, az alsó-ausztriai Korneuburgba. Frontszolgálatra aztán ismét a 33. gyalogezred kötelékében indult 1915 novemberében. Környezete ezt már akkor is tragikus hírnek érezhette, pedig egy évvel korábban még arról cikkezett a sajtó, hogy az aradi rekruták, akiknek többsége román nemzetiségű volt, lelkesen jelentkeztek a kárpáti frontra induló menetszázadokba. Húga levelezőlapot írt Latinca jegyesének, Manz Erzsébetnek3: „Édes Erzsikém! Fájó szívvel tudatom, hogy szerető Sanyi bátyám ma délután 2 órakor az olasz harctérre ment. Az Isten segítse, csókol szeretettel: Elza”. 4

Az Isonzó-front a háború legszörnyűbb hadszínterei közé tartozott. A természeti nehézségek, az olykor kétezer méter magasság felett húzódó, puszta sziklába vájt frontvonal, az ellátás nehézségei, a napokig tartó ágyútűz, a melegben pillanatok alatt oszlásnak induló, döglégyrajokat vonzó hullák messze a lövészárkokon és az ütközeteken túl is kiterjesztették a háborús nyomorúságot. A tél sem volt jobb, a hideg, a vízhiány, a lehetetlen körülmények közt emberi erővel mozgatott felszerelés is része volt annak a megpróbáltatásnak, amit az olykor csupán néhány száz méteres területnyereségért feláldozott ezrek halála jelképez.

Latinca 1918-ig maradt az Isonzó menti fronton, utána Ukrajnába helyezték. 1918 október végén sebesülése miatt szabadságra küldték, de az októberi forradalom és a háború vége miatt már nem tért vissza alakulatához. Helyette az időközben megszervezett katonatanács tagja és a földmunkásmozgalom szervezője lett. A Tanácsköztársaság idején a Somogy megyei direktórium tagja, a földbirtokok szocializálásának és Budapest élelmiszerellátásának szervezője. 1919 augusztusában letartóztatják, ennek „vet véget” a különítményesek bosszúja.

Az alábbi levelezőlapokat a frontról írta jegyesének.1 Katonai szolgálata idején keletkezett levelei alapján a szociáldemokrata Latinca katonaságról alkotott képe, úgy tűnik, megfelelt a jövendő csapattiszt szerepének. A háborúra nem panaszkodik, első levelei szerelme hiányával vannak tele és a soha meg nem érkezett levelezőlapokat hiányolja, csak itt-ott tűnnek fel benne a garnizonélet praktikus nehézségei.

Az első frontközeli élmények is pozitívak, szinte elvarázsolt állapotról szólnak, a táj hihetetlen szépségét, a hatalmas hegyek magasztos jellegét ecsetelik. A szinte poétikus hangnem azonban a következő évben lassan megváltozik és Latinca közlései egyre inkább indulattal telnek meg. Kezdetben csak a közvetlen gyötrelmek, a monotónia, a fizikai kínok jelennek meg leveleiben, ezeket azonban még ellensúlyozza az olasz háborús felelősség kiemelése, az érezhető büszkeség, hogy a túlerőben lévő ellenség hullik halomra. A hangnem azonban egyre komorabb lesz, tisztiszolgája elvesztése után egyre inkább a háború elutasítása és vele együtt a háború legfőbb okának látott társadalmi rend teljes megsemmisítésének vágya is feltűnik. Leveleinek, melyek furcsa mód átjutottak a katonai cenzúrán, éppen ez a legfontosabb sajátossága. Nem csupán a szörnyűségeket, a front szenvedéseit villantják fel, méghozzá éles kontrasztban az első hetek idillikus élményeivel, hanem azt is, hogyan dolgozta fel a történteket és miként alakította azt politikai meggyőződéssé. A háborús szenvedés eleinte még vallásos illúziókkal telt leírása (a katonák szenvedő Krisztusok) hogyan válik a fennálló rend elleni indulattá. A válogatás célja illusztrálni azt a mentális változást, amit átélt, és ami nem csupán a forradalomhoz, hanem a Tanácsköztársasághoz, a régi rend teljes megtagadásához is elvezette. A háború előtt még szociáldemokrata Latinca már kommunista volt, amikor az ellenforradalmi különítményesek kivégezték, de levelei tükrében nem ok nélkül lett azzá.

Közli: Egry Gábor

Latinca Sándor portréja, PIL
Latinca Sándor portréja, PIL

1.

1915. november 9.

[olasz front]

Egyetlen boldogságom!

Fenséges vidéken járunk. E vadregényes tájat a hóval födött hegyek óriása ékesíti. Ma egy kastélyba[n] lakunk, de holnap? Ki tudja mi lesz holnap? Vigasztalódj, vigyázok magamra, csak te szeress. Vigyáz[z] te is magadra. Csókolok mindenkit.

Milliószor csókol a te kis

Sanyid

PIL 686. f. 1/37. ő. e. 36. l. Eredeti, kézzel írt levél, tábori postai levelezőlapon.

2.

1915. november 21.

[olasz front]

Édes Erzsikém!

Gyönyörű vasárnap reggelre ébredtem fel. Mintha menyegzőre indulnának ezek az óriási hegyek, olyan tiszta hófehér a ruhájuk. Csak a messziről morajló ágyúszó zavarja meg ezt a fenséges szép tájat; talán csak ünnepi mozsarak, hiszen ilyen szép vasárnapi reggelen talán nem lehet háború?!

Jól vagyok, csak szeresd te kis

Sanyidat.

PIL 686. f. 1/37. ő. e. 39. l. Eredeti, kézzel írt levél, tábori postai levelezőlapon.

3.

1915. december 11.

[olasz front]

Édes kis Erzsikém!

12 óra felé jár az idő, legalább az én órám egy számmutatója, de ki tudja, hány óra van arra, felétek. Kik olyan csendesen alusztok most, s te, drága Cicám, talán éppen rólam álmodol? Hárman vagyunk a sziklába vájt fedezékben, hol e sorokat írom. A másik kettő, akik alszik: a kapitányom 2 szál deszkán alussza álmait, egy kadett a deszkák alatt a földön. 1 órakor én készülök a deszkák alá, mert a kadett fölvált. Ma így intéztük el, tekintettel erre a borzalmas időjárásra, mely az olaszok támadását is megakadályozza. Az olasz gépfegyver azonban 5 percenként le-lead egy pár lövést, amire természetesen nekünk is van válaszunk. Leírhatatlan, ami itt véghez megy. Nincs az a szenvedés, ami az itten átéltekhez hasonlítana. Nem csak a háború egész szenvedésével, hanem az éghajlat összes borzalmával kell itt megküzdenie az embernek. Ha látnád ezeket a katonákat, ezeket az igaz Krisztusokat, ha látnál engem piszkosan, hetek óta mosdatlanul, mint ahogy itt járok-kelek és buzdítom a katonáimat, ha látnád azokat a gránátokat és lövedékeket, melyek megremegtetik az egész hegyet, mondom, ha látnád és látnák, akkor… Ne is beszéljünk erről, előttem a völgyben most hullákat hoznak fel, nappal nem lehet, mert az olaszok nem engedik, hogy elszállítsuk. Éjjel a katonák leereszkednek, kezét-lábát egy karóhoz kötik, a karóhoz kötél van kötve és így felhúzzák.

Rémes dolog itt élni, de mi itt igazán csak védekezünk, hiszen csak a bitang olaszok támadtak meg és támadnak ma és mindig. Minden erőlködésük azonban meddő dolog, 10-szeres erővel állunk szemben, de ahányszor csak támadnak véresen, fizetik meg. A mi veszteségeink csekélyek, de ők halomszámra hullanak.

Tudja ördög, már megszoktam a golyók muzsikáját. Úgy fütyülnek mellettem a golyók, s becsületemre mondom, csak gránátoknál szoktam a fejemet elkapkodni, mert már ismerem, hogy merről jön és merre megy. Képzeld el, picinyke Cicám, ez a hely, amit mi védünk, illetve ahol az állásaink vannak, tele és tele van gránát srapnellel és nehézágyúból kilőtt golyó- és vasdarabokkal. 10 és 10 ezer ágyúgolyót menesztettek már ide, de kimenni innen nem tudnak.

Ezt a vidéket természetesen békében érdemes megnézni. Gyönyörű szép, innen magasból az Isonzó völgyébe betekinteni.

Nekünk és a legénységnek is kitűnő az élelmezése és mondhatom, édes Erzsikém, hogy a kedélyem is a legjobb. Reád gondolok mindig, hiszen itt lehet gondolkozni, és hinni akarom én is, hogy visszatérek mielőbb még hozzád, amint már meg is írtam, visszasegít hozzád a te hűséged és szerelmed. […]6

PIL 686. f. 1/37. ő. e. 48–51. l. Eredeti, kézzel írt levél.

Latinca Sándor katonatársai gyűrűjében, PIL
Latinca Sándor katonatársai gyűrűjében, PIL

4.

1917. január 2.

[olasz front]

Drága kis Cicám!

Könnyel írom ezt a levelet. Öt perccel ezelőtt fejlövést kapott a legényem, Gábor és meghalt.7 Borzalmas tragédiája ez az emberi sorsnak. Még néhány perce vígan dúdolta nótáját, s örömmel gondolt arra, hogy három hónap múltán ismételten meglátjuk kedveseinket, most halott, meghalt, mert így kívánta néhány gazember gazdasági érdeke. E pillanat a bosszúállás minden fegyverét a kezembe adja. Nem tudok megalkudni azzal a sorssal, melyet néhány bitang szabott ki részünkre.

Tőlem tízlépésnyire kapta a lövést, elbukott és jajszó nélkül meghalt. Ráztam, ordítottam rá, fölemeltem, de mindhiába; kiapadt a patak, mely a szívet hajtja.

Szerettem ezt a fiút, mert oly becsületes, odaadó és ragaszkodó volt hozzám és igazi fájdalommal érint halála.

Ne haragudj, édes Cicám, hogy nemigen tudok írni, de annyira fájdalmasan érint a fiú halála, hogy igazán síni tudnék. Sok halottat láttam, de ez a fiú közelebb állott hozzám s ezért érint a fájdalom.

Egészséges vagyok, de ez az eset nagyon megrendített. 4 db. sorsjegyet küldök, nem nyertem. A jövő húzásra már kifizettem.

Már két napja egy sort sem kapok tőled. Nagyon rossz a postai közlekedés.

Nagyon fáj a fejem, befejezem a soraimat.

Mindennap pusztulnak az emberek. Mikor lesz vége ennek a mészárlásnak?

Légy jó, Cica:

Csókol most a te Sanyid

PIL 686. f. 1/37. ő. e. 64–65. l. Eredeti, kézzel írt levél.

5.

1917. május 30.

[olasz front]

Egyetlen boldogságom, picinyke Cicám!

Ez a tömegmészárlás, melyet a háború harmadik esztendejében néhány agyalágyult katona még mindig tudománynak, stratégiának és taktikának nevez, borzalommal tölti el a lelket s kinek a blúza alatt még melegen dobban a szíve. Haragot érzünk azok ellen, akik lehetővé tették milliók meggyilkoltatását. Ha módomban állana, minden háborús uszítónak, diplomatának, tábornoknak, miniszternek és újságírónak asztalára küldenék egy-egy emberi húsdarabot, hadd lássák munkájuk eredményét, micsoda termelésnek adminisztrátorai ők! – De hagyjuk a borzalmakat.

Ez a mesterséges földrengés és fergeteg megviselt és idegessé tett. – Sok volt már nekem a vérengzésből s iparkodom befejezni „harctéri pályámat.” – Minden percben hozzád érkezhetek, s ezért készülj el mindennel, mert Aradra vagy Balassagyarmatra fogok a pótzászlóaljhoz bevonulni.

Egyelőre nincs szükségem semmire, pihenésre vágyom, ezt azonban úgysem tudod hozzám elküldeni, picinyke Cicám.

A címtáblácskát tartsd meg magadnál. Majd ottlétemkor elintézem sorsát.

Sose aggódj, ha nagy késéssel érkeznek leveleim. Jelenleg csak tehervonatok közlekednek, nagy muníciópótlások vannak és így a posta óriási késéssel érkezik. És azután nekem nincs sok időm a hosszú levélíráshoz. Képzeld el magadnak, hogy nemcsak a zászlóalj utásztiszti teendőit végzem el e nehéz napokban, hanem a zászlóalj adjutantja8 is vagyok és ez borzasztó feladatot ró rám.

Légy jó, aranyos Cicám. Jó lesz, ha másra fordítod az idődet és nem arra a kis leányra, aki lehet, nagyon kedves, de semmi közöd hozzá. Ha a mamád odahozta, gondozza őt. Ne adjál okot arra, hogy megharagudjak rád. Sok mindennel nem vagyok megelégedve, ami nálad történik.

Csókol […]9 a te jó

Sanyid

PIL 686. f. 1/37. ő. e. 62–63. l. Eredeti, kézzel írt levél.

1 Kávássy Sándor: Latinca Sándor. Értekezések a történeti tudományok köréből. 71. Budapest, 1973. 159–161.

2 Andrássy Antal: Aradtól Kaposvárig. Különlenyomat. Kaposvár, 1986. 351.

3 Manz Erzsébettel 1916. december 26-án házasodtak össze.

4 PIL 686. f. 1/37. ő. e. 41. l.

5 A levelekben piros ceruzás aláhúzások vannak. Mivel azok nem a levélírótól származnak, ezért a közlésnél nem

vesszük figyelembe.

6 A kihagyott részben Latinca jegyesének panaszkodik, mert nem kapott levelet és a számára küldött 100 korona sorsáról érdeklődik.

7 A tisztiszolgákat nevezték legényeknek.

8 Adjutáns, segédtiszt, a parancsnokot segítő katonatiszt.

9 Olvashatatlan szó.