Az Est

A „burgonyaherceg” csökkenti a magyar kenyérfejadagot

Egy kalandor pályafutása ívelt fel 1918 elején: az 1848-ban Magyarországra támadó Windisch-Graetz herceg unokája, Windischgrätz Lajos a közélelmezésért lett felelős a Wekerle-kormányban. Élete során botrány botrányt követett: „Lala herceg” zavaros ügyeit a romlott krumpli eladásától a frankhamisítási ügyön át a Gestapóval való feltételezett együttműködésig sorolhatjuk.
A Wekerle-kormány újjáalakulása után, 1918 februárjában a közélelmezés átszervezésére készült. A feladatot Windischgrätz Lajos herceg, a januárban kinevezett közélelmezésért felelős miniszter kapta. A főnemes IV. Károly bizalmasa volt, ezért is kaphatott helyet Wekerle Sándor új kabinetjében.  Windischgrätz tárca nélküli miniszter lett, aki az Országos Közélelmezési Hivatal élén állt 1918. január 25. és október 25. között – Bölöny József adatai szerint. Ám ez annyira bonyolult titulus volt, hogy a korabeli sajtó csak közélelmezési miniszterként emlegette.
Windischgrätz Lajos annak az Alfred zu Windisch-Graetz hercegnek volt az unokája, aki 1848-ban a császári haderő főparancsnokaként támadt Magyarországra, de annyira tehetségtelen volt, hogy a tavaszi hadjárat után leváltották. Unokája, Lajos az 1920-as években leleplezett frankhamisítási botrány fővádlottja és elítéltje lett. Az ügybe belekeveredett több, nála nevesebb politikus is, akik viszont nem kerültek a vádlottak padjára. A szervezők a hamis pénzt állítólag a francia frank megingatására nyomtatták, de irredenta akciók finanszírozása sem állhatott túl messze tőlük.
A Horthy-kori propaganda igyekezett a frankhamisítási pert hazafias tettként aposztrofálni, és így tett a Magyar Hírlap is 2015-ben. Az újság cikke érdekes adalékot szolgáltat Windischgrätz portréjához: az új miniszter ugyanis úgy rendelt el csökkentett fejadagokat kenyérből és lisztből, úgy üldözte a „zugmalmokat” és úgy korlátozta a tejfogyasztást, hogy pár hónappal azelőtt még nem volt ennyire „aszketikus”. Sárospataki várának vendégkönyve alapján ugyanis 1917. szeptember 8-án ünnepelték ifjabb Windischgrätz Lajos Natália nevű lányának keresztelőjét, amelyet a vendégek „pinczelátogatással” kötöttek egybe. Rajz is készül az italozásról – persze ez a vendégkönyv 1918-ban még nem került nyilvánosságra.
Az Andrássy-párti képviselőből miniszterré avanzsált Windischgrätz intézkedéseiről négy különböző cikkben is írt Az Est február 6-án. Az élelmiszer-korlátozásokon kívül „Lala herceg” (ahogyan őt Drozdy Győző nevezte) átszervezte a közélelmezést: regionális kormánybiztosok kinevezésére készült, hangsúlyozva, hogy munkapártiak – azaz a bukott Tisza István kormányfő pártjának tagjai – is esélyesek a posztokra. (Ekkor már Wekerle kezdett konzervatív irányba fordulni, Tisza irányvonalát közelítve.)
A kormánybiztosok tavasszal tartották első „konferenciájukat”. A Szamos című lap április 10-i tudósítása szerint ezen „kizárólag a rekvirálásról esett szó és tekintettel a rekvirálás kérdésének nagy anyagára, a tanácskozáson más problémák megbeszélésére sor nem is kerülhetett.” (A fegyveres rekvirálások már februárban is zajlottak Az Est akkori beszámoló szerint.)
Windischgrätz szerepe vitatott közélelmezési felelősként: a „burgonyaherceg” (Schönwald Pál nevezi így) állítólag romlott krumplit adatott el Ausztriában. A Népszava 1919. január 2-i száma szerint a Károlyi Mihály vezette kormány két nappal korábban megtárgyalta a „burgonyaközpontból” eltűnt négymillió korona ügyét és bűnvádi eljárás kezdeményezéséről is határozott a volt közélelmezési miniszter ellen. Az ügyet azért említjük, mert Windischgrätz lesz a fő hangadója a Horthy-korban a Károlyi elleni propaganda-hadjáratnak. Lala herceg később elvesztette vagyonát, és 1933-ban, Hitler hatalomra kerülésének évében már német állampolgár. Feltehetően a Gestapóval is együttműködött: Berlinben állítólag saját rokonának, Károlyi Mihályné Andrássy Katinkának elfogatásában is próbált segédkezni – sikertelenül.

Felhasznált irodalom:
Tizenegy közélelmezési kormánybiztost kap az ország = Az Est, 1918. február 6.
Még e héten leszállítják a liszt- kenyéradagokat = Az Est, 1918. február 6.
Zugmalmok a Bácskában = Az Est, 1918. február 6.
A tejkérdés újabb rendezése = Az Est, 1918. február 6.
Szigorúbb rekvirálás a vármegyében = Szamos, 1918. április 10.
Windischgrätz herceg s a burgonyaközpont négy milliója = Népszava, 1919. január 2.
Windischgrätz herceg burgonyapanamája = Népszava, 1919. január 4.
Windischgrätz panamája = Népszava, 1919. január 5.
Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1987. Budapest, 1987.
Drozdy Győző: Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai. Budapest, 2013.
Kő András: Bosszú a trianoni békeszerződésért. Páratlan dokumentumok a sárospataki vendégkönyvben – 2. rész. = Magyar Hírlap, 2015. december 28.
Schönwald Pál: A Károlyi-per. Budapest, 1985.
Szegő Iván Miklós: Tragikomédia néhány halottal: a frankhamisítási botrány = hvg.hu, 2011. május 31.
Tóth Imre: A polgári arisztokrata. Kánya Kálmán jellemrajza a kezdetektől a miniszteri posztig = Aetas, 2009/2. 23-43.
Windischgrätz Lajos, herceg = Magyar Életrajzi Lexikon

Készítette: Szegő Iván Miklós


Az Est, 1918. február 6.
Tizenegy közélelmezési kormánybiztost kap az ország

A közélelmezési zavarok egyik legfőbb oka az volt, hogy nagyon sok hatóság, hivatal, központ intézkedett és egyik kéz rendszerint nem tudta, hogy mit csinál a másik. Zavarokat okozott továbbá az is, hogy országos érvényű rendeleteket adtak ki, amelyek egyes vidékekre megfelelőknek bizonyultak, másutt azonban nem. E zavarok megszüntetése céljából most herceg Windischgrätz Lajos közélelmezési miniszter — mint értesülünk — az egész országban közélelmezési kirendeltségeket fog szervezni. Ilyen kirendeltség lesz Budapesten és még körülbelül tíz nagyobb vidéki városban. A kirendeltséggel együtt megalakítják majd a közélelmezési tanácsokat is és a kirendeltségek élére kormánybiztosokat fognak kinevezni. A kormánybiztosokat pártállásra való tekintet nélkül, kizárólag a tapasztaltabb közigazgatási gyakorlati férfiak sorából fogják kiválasztani és a kormány számít arra, hogy a munkapárti jeles szakemberek sem fogják megtagadni a köz érdekében való munkásságot. A kirendeltségek, illetve kormánybiztosok a Közélelmezési Hivatal intenciói szerint a maguk kezében fogják egyesíteni a körzetükhöz tartozó területeken a különböző élelmezési hatóságok ügykörét és minden adott esetben egységesen fognak intézkedni, a Közélelmezési Hivatalt pedig állandóan javaslatokkal fogják ellátni és tájékoztatni fogják észleleteikről. Erre vonatkozólag külön kormányrendelet fog már legközelebb megjelenni.

Az Est, 1918. február 6.
Még e héten leszállítják a liszt- kenyéradagokat

Tudvalevő, hogy az egész országban megindult a fegyveres rekvirálás, és hogy a közszükségletek biztosítására lefoglalnak mindenütt minden felesleges gabona- és lisztkészletet. Ez az eljárás azonban kissé lassú és nem lehet meghatározni, hogy mikor ér véget. Minthogy ilyenformán a készletek biztosítása akadályokba ütközik, gondoskodni kell arról, hogy a liszttel való ellátás folytonossága meg ne akadjon.
Úgy értesülünk, hogy herceg Windischgrätz Lajos közélelmezési miniszter már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és úgy döntött, hogy egyelőre — legalább átmenetileg — le fogja szállítani a liszt- és kenyéradagokat, nehogy az ellátás folytonossága akár csak egy pillanatra is megakadjon. Mihelyt azonban a rekvirálások eredményéből kiderülne, hogy a jelenlegi fejkvóta fenntartható, úgy utólag ismét a nagyobb fejadagok fognak életbe lépni.
Külön gondoskodás történik a munkásságról. Különösen a nehezebb munkát teljesítő személyek szükségletére lesznek tekintettel és hacsak lehet, fenn fogják tartani ezek részére a jelenlegi fejkvótát. De ha átmenetileg nem is volna lehetséges, az ő fejkvótájukat csak igen kis arányban fogják csökkenteni, mert a törekvés az, hogy elsősorban a nehéz munkát teljesítők szükséglete legyen kielégítve. Az erről szóló rendelkezés, mint halljuk, még e hét folyamán nyilvánosságra kerül.

Az Est, 1918. február 6.
Zugmalmok a Bácskában

Újvidékről táviratozza tudósítónk: A közélelmezési miniszter megbízta Fenyő Zsigmond bajai malomigazgatót az összes bácskai malmok ellenőrzésével. Fenyő Az Est újvidéki tudósítójának elmondotta, hogy a bácskai malmokban igen sok visszaélést talált. Zomborban a hatóságok azt a felvilágosítást adták neki, hogy a város területén öt malom működik. Ezzel szemben a városban még tizenhárom zugmalmot talált, amelyek minden engedély és őrlési tanúsítvány nélkül dolgoztak. Újvidéken hét ilyen zugmalmot leplezett le, Mihajlovits Alajos malmában pedig kiőrlési visszaéléseket és másfél vagon gabonafölösleget talált. A miniszteri megbízott feljelentésére Újvidék tanácsa a malmot azonnal becsukatta, Mihajlovits ellen pedig megindította a kihágási eljárást.

Az Est, 1918. február 6.
A tejkérdés újabb rendezése

Windischgrätz Lajos herceg közélelmezési miniszter, mint értesülünk, a székesfőváros és a vidéki városok tejellátásának ügyét is javítani igyekszik. Minthogy a városokba érkező tejmennyiség egyre csökken, gondoskodni kíván arról, hogy az egyre csökkenő tejmennyiségeket elsősorban a betegeknek, a csecsemőknek és a gyenge testalkatúaknak táplálására használják fel. Hogy e cél biztosítható legyen, újabb korlátozó intézkedéseket fog életbe léptetni és ez alól a magánháztartások, kávéházak, kávémérések és vendéglőkkel szemben sem akarnak kivételt tenni. Tejet csak a csecsemők, a kisgyermekek, a véznák és a betegek fognak kapni. Szó van arról is, hogy elvonják a kávéházak és kávémérések részére fenntartott tejmennyiségeket is. Minthogy azonban köztudomású, hogy ezeken a helyeken a szerényebb viszonyok között élő emberek a kávét mint vacsorát fogyasztják el, nem volna kívánatos az egész tejmennyiség megvonása. Az új intézkedések már a legközelebbi időre várhatók.