Népszava, 1914

„A béke harcmezejéről”: szocialisták a háború lezárásáért

A háború komoly csapást mért a nemzetközi szocialista mozgalomra, de a semleges országokban időről időre háborúellenes konferenciákat tartottak. 1916 nyarán Dánia, Hollandia, Norvégia és Svédország szocialista pártjainak hágai konferenciája szólította fel a hadviselő országok munkáspártjait, hogy tegyenek meg mindent a béke mielőbbi megkötéséért. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) képviselői erre az értekezletre nem – ahogy 1917 nyaráig a többire sem – jutottak el, de lapjuk, a Népszava, részletesen és tárgyilagosan beszámolt az eseményekről, ami mégiscsak háborúellenes állásfoglalásnak tekinthető. A cenzúra működése azonban határt szabott a teljes közlésnek: az MSZDP átiratát, amelyet a Nemzetközi Szocialista Irodának küldött a hágai kongresszus alkalmából, már nem lehetett publikálni, így az újság augusztus 9-i száma üres címlappal jelent meg.

Felhasznált irodalom:
A béke harcmezejéről. Semleges országos szocialistái Hágában = Népszava, 1916. augusztus 8.
[Kicenzúrázott vezércikk: üres címlap] = Népszava, 1916. augusztus 9.
A semleges szocialisták értekezlete = Népszava, 1916. augusztus 9.
A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Főszerk.: Varga Lajos. Budapest, 1999. 320–321.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1916. augusztus 8
A béke harcmezejéről. Semleges országos szocialistái Hágában

A semleges országok szocialistáinak hágai értekezlete nemcsak szocialisták, hanem valóban semleges országok polgárainak módjára viselkedett. Fölfogásokban és ítéleteikben annyi megértéssel és annyi kímélettel nyúltak hozzá a harcban álló szocialisták ellentéteihez, rokonszenveket s ellenszenveket oly kevéssé juttattak szóhoz, amennyire csak egyáltalán lehetséges ily nagy történelmi tragédia szemlélete és átélése közben tárgyilagosnak megmaradni. Ma természetesen a cselekedeteknek sokkal nagyobb jelentőségük volna, mint határozati javaslatoknak. De azért nagy hiba volna a szavakat minden jelentőségüktől megfosztani és így meg nem látni a hágai határozatokban a világ ama szocialistáinak politikai ítéletet, akik kívül maradhattak a nagy katasztrófa tűzkörén és így jó részben lelki hatásain is. Ebből a szempontból, mint a szocialisták politikai ítéletének megnyilvánulása is fontos és tanulságos a hágai konferencia. Hogyan képzelik el a békét azok, akik kívül maradtak a háborús pártosság körén? Miképp ítélik meg a hadviselő államok szocializmusainak külön háborúját azok a szociáldemokraták, akiknek módjukban van régi értelemben vett szociáldemokratának maradni? Minő lehet a kibontakozás útja szerintük, ítéletük és tanulságaik szerint? Ezek mind olyan kérdések, amelyek az egész világot szerfölött érdeklik.
Az alábbi tudósítás a lehető részletesen számol be ezekről az állásfoglalásokról és figyelmes tanulmányozásukat annál inkább ajánljuk, mert ez a konferencia minden tökéletlenségével és tapogatódzásával egyetemben mégis csak a leghatalmasabb megnyilatkozása az Internacionálénak a háború tartama alatt és eleven cáfolata annak a reakciós legendának, hogy az Internacionálé meghalt. Komor, nyomott, de nem méltóság és nem bizalom nélkül való az a hang, amelyben a munkásinternacionálé szabadon működő töredéke a világhoz fordul. S főképen az emberi értelem, a józan ész, a politikai bölcsesség szabad szaván beszélnek hozzánk a béke államainak szociáldemokratái, biztató jele gyanánt annak, hogy a szocializmus nyelve.
Minden nemzet jogos törekvéseinek és igazi életérdekeinek megértő tolmácsa a hágai szocialista szózat, amelynek alapgondolatai nagyjából a következők:
Fokozott erővel kell küzdeni a népnek a politikai hatalom meghódításáért Nem kívánatos és nem valószínű, hogy a hadviselők egyik csoportja teljesen megsemmisítse a másikat. A háború további folytatása értelmetlen és a tárgyalások útján kell elérni azokat a változtatásokat, amelyek nélkül tartós és biztos béke nem képzelhető. Ennek a tartós békének a szárazföldön a demokratikus és nemzeti önkormányzat, a tengeren a tengerek szabadsága a feltétele. A békét éppúgy veszélyeztetné a gazdasági háború, mint a további féktelen fegyverkezés. Oly békét, amely ezeket a veszedelmeket eltávoztatja, csak akkor lehet remélni, ha a béke nemcsak a kormányok és diplomaták, hanem a népek és parlamentek műve is lesz. Ez alapon követelnek a semleges államok szocialistái helyet a béke hivatalos megalkotói között a munkások képviselői számára is.
Meg kell még említeni, hogy a hágai értekezlet állást foglalt a zimmerwaldi törekvések ellen, mert nincsen szükség új Internacionáléra és arra, hogy a munkásoknak meglévő szervezeteikhez való bizalmát éppen szocialisták akarják megrendíteni és aláaknázni.
Az értekezletről hétfőn érkezett tudósításunk így szól: […]

Népszava, 1916. augusztus 9.
A semleges szocialisták értekezlete

[…]
A hágai kongresszus alkalmából a magyarországi szociáldemokrata párt is átirattal fordult a Nemzetközi Szocialista Irodához, ezt az átiratot lapunk első helyén közöljük.