Népszava, 1914

Kié a hadizsákmány?

Oroszoktól zsákmányolt ágyúk már 1914 őszén érkeztek Budapestre – az erődemonstráló, központilag szervezett hadikiállítások azonban nem korlátozódtak csupán a fővárosra. 1915 elején a Népszava számos vidéki város (Kaposvár, Szeged, Pécs, Zágráb, Kolozsvár) hasonló „tárlatairól” tudósított hasábjain. Az ellenség fegyvereinek és más katonai felszerelési tárgyainak közszemlére tétele egyértelműen a háborús propaganda céljait szolgálta. Ugyanakkor ezek a „leszerepelt” fegyverek nem hivatalos utakon, a (fegyver)kereskedőkön keresztül bekerültek a magánpiaci forgalomba. A probléma súlyát jelezte, hogy 1914 végén a belügyminiszter rendeletben tiltotta meg a harctéren talált és az ellenségtől zsákmányolt katonai cikkek árusítását, arra hivatkozva, hogy azok a katonai kincstár tulajdonát képezik. Egyúttal előírta az ilyen tárgyak kötelező beszolgáltatását.

Orosz ágyú Kaposvárott = Népszava, 1915. január 1.
Orosz ágyúk Szegeden = Népszava, 1915. január 2.
Zsákmányolt ágyúk a Nemzeti Múzeumban = Népszava, 1915. január 3.
Zsákmányolt ágyúk kiállítása = Népszava, 1915. január 8.
Tilos a harctéren talált katonai cikkek árusítása = Népszava, 1915. január 17.
Az ellenségtől zsákmányolt fegyverek = Népszava, 1915. január 29.

Készítette: Ignácz Károly

Népszava, 1915. január 1.

Orosz ágyú Kaposvárott

Kaposvárról jelentik: A kaposvári 44. gyalogezred, amely az északi harctéren sok győzelmes ütközetben vett már részt, sok orosz ágyút és gépfegyvert zsákmányolt. Ezekből egy-egy darabot az ezredparancsnokság most Kaposvárra szállíttat. Az ágyút és a gépfegyvert a Kossuth téren állítják ki közszemlére.

Népszava, 1915. január 2.

Orosz ágyúk Szegeden

Szegedről jelentik: A hadvezetőség értesítette Szeged város polgármesteri hivatalát, hogy legközelebb néhány zsákmányolt ágyút és gépfegyvert szállíttat Szegedre, hogy valamelyik téren állítsák közszemlére.

Népszava, 1915. január 3.

Zsákmányolt ágyúk a Nemzeti Múzeumban

A honvédelmi miniszter értesítette a Nemzeti Múzeum igazgatóságát, hogy a hadügyminiszter a Magyar Nemzeti Múzeum részére közszemlére tétel céljából egy orosz és egy szerb tábori ágyút, egy szerb hegyi ágyút és egy orosz és egy szerb géppuskát fog legközelebb küldeni.

Népszava, 1915. január 8.

Zsákmányolt ágyúk kiállítása

Pécsről írják: Napok óta két ágyú, egy gépfegyver áll a Széchenyi téren, a Szentháromság-szobor előtt. Az egyik világoszöldre festett orosz, a másik szürke színű szerb ágyú. Mind a három darab, az ágyúkhoz tartozó lőszerkocsikkal együtt az ellenségtől harcokban elvett zsákmány. A szerb ágyú már korábban megérkezett Pécsre, azonban csak most állították közszemlére, mikorra a hadügyminisztérium intézkedésére egy orosz ágyú és gépfegyver is megjött. A szerb ágyú teljesen modern, Schneider-Creusot francia gyártmány, a závárzata is ép. Az orosz tábori ágyú visszafutó szerkezetű, závárzatát, úgy látszik, magukkal vitték az oroszok. Az orosz gépfegyver szintén zöldes színű, kerekes alapon nyugszik.
Zágrábból jelentik: A déli harctérről négy darab szerb zsákmányolt ágyú és lőszerkocsi érkezett Zágrábba, amelyeket a katonai parancsnokság nagy pompával, ünnepélyességgel fog bevontatni a városba, a tüzérségi laktanyába, ahol azt két héten át a közönség részére kiállítják.
Kolozsvárról jelentik: A kolozsvári Mátyás-szobor körül több, ellenségtől elzsákmányolt ágyút tettek ki közszemlére. Ugyancsak gépfegyvereket is állítottak ki.

Népszava, 1915. január 17.

 Tilos a harctéren talált katonai cikkek árusítása

A belügyminiszter körrendeletet adott ki, amelyben a harctéren és a harctér mögötti területen talált katonai fölszerelési cikkek forgalomba hozatalát megtiltja. A rendelet értelmében a polgármester a kerületi elöljárók útján figyelmezteti a kereskedőket, különösen pedig a fegyver- és lőszerkereskedőket a rendelet betartására és hangsúlyozza, hogy ezek a cikkek nem lehetnek az üzleti forgalom tárgyai, mert ezekre a tárgyakra a katonai szolgálati szabályzat értelmében a katonai kincstár tart igényt. Ezért az ily katonai fölszerelési cikkeket sem áruba bocsátani, sem a kirakatokba tenni nem szabad, hanem a legközelebbi katonai parancsnoksághoz vagy közigazgatási hatósághoz (ker. elöljárósághoz) kell beszolgáltatni.

Népszava, 1915. január 29.

Az ellenségtől zsákmányolt fegyverek

Dr. Boda Dezső főkapitány a kereskedők kirakataiban kiállított fegyverek és fölszerelési cikkek ügyében a következő rendeletet bocsátotta ki: „Utóbbi időben többször előfordult, hogy egyes kereskedők és ezek között különösen fegyver- és lőszerkereskedők kirakataikban ellenségtől zsákmányolt fegyvereket és fölszerelési cikkeket állítottak ki. Ez az eljárás úgy a kereskedők, mint a nagyközönség körében is kétségkívül azt a hitet kelti, hogy ezek a cikkek adásvétel tárgyai lehetnek, holott az e tárgyakkal való kereskedés tilos. E tárgyak a katonai kincstár tulajdonát képezik. A belügyminiszter múlt évi december hó 23-i 9059/res. sz. rendelete értelmében e tárgyakat a legközelebbi katonai parancsnoksághoz vagy a legközelebbi közigazgatási hatósághoz kell beszolgáltatni. Fölhívom tehát a közönséget, főleg a kereskedőket, hogy az ellenségtől zsákmányolt és birtokukban levő fegyvereket, fölszerelési cikkeket a törvényes jogkövetkezmények terhe mellett, azonnal szolgáltassák be a legközelebbi katonai parancsnoksághoz vagy a rendőrkapitánysághoz.”